About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: zacman09
Last Updated: 06/20/05 18:07
Viewed 12463 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 9.09%
Ranking kryminalny Hustler (878)
Ostatnia Wykonana Misja Drive-by
Czas grania 19:17
Miniête dni w grze 60 dni
Iloœæ zapisañ gry 36
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
11 po 44 próbach
25%
Zamalowane tagi 41 out of 100
41%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 65%
Respekt 8%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 38%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 58%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 23%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 80%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Poor
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Poor
SMG Poor
AK47 Poor
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 61
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $295,00
Kasa wydana na tatua¿e $650,00
Kasa wydana na fryzjera $2 300,00
Kasa wydana na dziwki $46,00
Kasa wydana na klub striptizerski $280,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $586,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $3 831,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $70 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
286 z 349
81.95%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 10
Ludzie zniszczeni przez ciebie 229
Ludzie zniszczeni przez innych 85
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 32
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 114
Zniszczone pojazdy ziemne 45
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 2
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $122 629,00
Liczba przebitych kó³ 20
Liczba strza³ów w g³owê 8
Wywo³ane po¿ary 0
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 106
Liczba straconych gwiazdek 101
EfektywnoϾ 25%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 170.00ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 223º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 783.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 65.71ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 26.26ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2208978.17ft
Dystans pokonany na nogach 188232.61ft
Dystans pokonany wp³aw 4839.92ft
Dystans pokonany samochodem 1637149.88ft
Dystans pokonany rowerem 135528.98ft
Dystans pokonany motocyklem 210641.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 931.64ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 31653.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 99
Kasa zarobiona w taksówce $3 771,00
Podwiezieni pasa¿erowie 31
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 14
Kasa zarobiona jako alfons $48 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 25
Pstrykniête zdjêcia 1
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:28
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!