About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: xplicit
Last Updated: 06/24/05 10:09
Viewed 11266 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 35.83%
Ranking kryminalny Jacker (4139)
Ostatnia Wykonana Misja Ice Cold Killa
Czas grania 24:06
Miniête dni w grze 96 dni
Iloœæ zapisañ gry 147
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
55 po 92 próbach
59.78%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 28
Najdalszy skok na rowerze 175.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 34%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 22%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 33%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 57.00%
Postêp z Michelle 13.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 260
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $107 500,00
Kasa wydana na modê $5 380,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 030,00
Kasa wydana na fryzjera $1 850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $32 075,00
Kasa wydana na jedzenie $190,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $147 325,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $310 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $34 035,00
Kasa wygrana w kasynach $396 420,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $277 080,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 75
Liczba sprzedanych ³upów 109
Kasa zarobiona na w³amaniach $48 540,00
Najwiêkszy ³up $19 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8938 z 10719
83.38%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 68
Ludzie zniszczeni przez ciebie 800
Ludzie zniszczeni przez innych 169
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 224
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 713
Zniszczone pojazdy ziemne 200
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 85
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 044 758,00
Liczba przebitych kó³ 86
Liczba strza³ów w g³owê 105
Wywo³ane po¿ary 342
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 170
Liczba straconych gwiazdek 114
EfektywnoϾ 59.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 256.67ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 316º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 753.35ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 184839440.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2507240.45ft
Dystans pokonany na nogach 255376.48ft
Dystans pokonany wp³aw 1213.21ft
Dystans pokonany samochodem 1324521.38ft
Dystans pokonany rowerem 265614.47ft
Dystans pokonany motocyklem 564158.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 62816.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 33540.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 21
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $5 820,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 19
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!