About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: wingsoverithaca
Last Updated: 02/19/08 22:33
Viewed 10442 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.62%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5137)
Paskutinë Pereita Misija Ice Cold Killa
Þaidimo laikas 38:38
Þaidime praëjusios dienos 168 dienos
Þaidimas iðsaugotas 276
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 4
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
57 ið 138 bandymø
41.3%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5730
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 56%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 59%
Raumenys 85%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 84.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 84
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 40
Viso nuþudyta gaujø nariø 187
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 812
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $900,00
Mados biudþetas $1.130,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.080,00
Kirpyklø biudþetas $1.400,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $29.030,00
Maisto biudþetas $137,00
Visas apsipirkimo biudþetas $30.677,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $80.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15405 ið 19021
80.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 206
Tavo nuþudyti þmonës 2250
Kitø nuþudyti þmonës 439
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 833
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1850
Sunaikinti automobiliai/motociklai 260
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 75
Pridaryta þalos uþ $1.116.583,00
Perðautos padangos 180
Ðûviai á galvà 387
Sukelti gaisrai 384
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 475
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 232
Paisekimas 41.3%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 311º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 48.57ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4770002.71ft
Pësèiomis nueita 496115.00ft
Plaukte nuplaukta 4747.32ft
Automobiliu nuvaþiuota 3301977.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 42806.68ft
Motociklu nuvaþiuota 819690.38ft
Laivu nuplaukta 34775.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30790.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39100.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:06
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:27
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 17
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 128
Taksi uþdirbti pinigai $7.661,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.335,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 93
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!