About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: wesley
Last Updated: 07/09/05 20:27
Viewed 12317 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 92.51%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10296)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 96:19
Miniête dni w grze 378 dni
Iloœæ zapisañ gry 322
Liczba odwiedzin w szpitalu 105
Razy utopiony 0
Szczêœcie 200
Liczba zjedzonych posi³ków 92
Przemalowania samochodów 105
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
136 po 271 próbach
50.18%
Zamalowane tagi 63 out of 100
63%
Zrobione zdjêcia 7 out of 50
14%
Zebrane podkowy 10 out of 50
20%
Zebrane ostrygi 11 out of 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 40%
Musku³y 46%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 55
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 87.00%
Postêp z Michelle 65.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 30.00%
Postêp z Katie 74.00%
Postêp z Millie 55.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 48
Zabici zrekrutowani 23
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 130
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2307
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $314 540,00
Kasa wydana na modê $39 425,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 120,00
Kasa wydana na fryzjera $1 060,00
Kasa wydana na dziwki $90,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $439 644,00
Kasa wydana na jedzenie $505,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $772 644,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $7 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 755 367,00
Kasa wygrana w kasynach $8 405 317,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18611 z 29554
62.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1119
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4759
Ludzie zniszczeni przez innych 1027
Zniszczeni kryminaliœci 132
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2236
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2901
Zniszczone pojazdy ziemne 1444
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 145
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 439 478,00
Liczba przebitych kó³ 358
Liczba strza³ów w g³owê 1066
Wywo³ane po¿ary 996
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 893
Liczba straconych gwiazdek 619
EfektywnoϾ 50.18%
Razy z³apany 15
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 2202º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1697.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 248.01ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 162.70ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12792338.27ft
Dystans pokonany na nogach 1060125.38ft
Dystans pokonany wp³aw 32980.23ft
Dystans pokonany samochodem 8929460.00ft
Dystans pokonany rowerem 262887.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1139016.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 110054.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 24859.02ft
Dystans pokonany helikopterem 228607.11ft
Dystans pokonany samolotem 986875.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 14950.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2523.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:48
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:30
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:13
Czas lotu 1:53
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 82
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 14
Kasa zarobiona w taksówce $20 102,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 285,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $2 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 5
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:09
Dostarczone paczki 30
Pstrykniête zdjêcia 38
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:58
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 8
Najlepszy czas w dirt track 6:10
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:58
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:13
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:54
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:14
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:19
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:47
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:49
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:00
Najlepszy czas w World War Aces 2:17
Najlepszy czas w Barnstorming 6:08
Najlepszy czas w Military Service 4:15
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:36
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:19
Najlepszy czas w Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!