About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: wesley
Last Updated: 07/09/05 20:27
Viewed 12211 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 92.51%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10296)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 96:19
Þaidime praëjusios dienos 378 dienos
Þaidimas iðsaugotas 322
Apsilankymai ligoninëje 105
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 200
Suvalgyti patiekalai 92
Perdaþyti automobiliai 105
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
136 ið 271 bandymø
50.18%
Perpurkðti grafitai 63 out of 100
63%
Nuotraukos 7 out of 50
14%
Surinktos pasagos 10 out of 50
20%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3400
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 40%
Raumenys 46%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 55
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 87.00%
Progresas su Michelle 65.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 30.00%
Progresas su Katie 74.00%
Progresas su Millie 55.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 48
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 130
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2307
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $314.540,00
Mados biudþetas $39.425,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.120,00
Kirpyklø biudþetas $1.060,00
Prostituèiø biudþetas $90,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $439.644,00
Maisto biudþetas $505,00
Visas apsipirkimo biudþetas $772.644,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $7.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.755.367,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.405.317,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18611 ið 29554
62.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1119
Tavo nuþudyti þmonës 4759
Kitø nuþudyti þmonës 1027
Nuþudyti nusikaltëliai 132
Nuþudyti gaujø nariai 2236
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2901
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1444
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 145
Pridaryta þalos uþ $4.439.478,00
Perðautos padangos 358
Ðûviai á galvà 1066
Sukelti gaisrai 996
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 893
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 619
Paisekimas 50.18%
Keliskart suimtas 15
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 2202º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1697.23ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 248.01ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 162.70ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12792338.27ft
Pësèiomis nueita 1060125.38ft
Plaukte nuplaukta 32980.23ft
Automobiliu nuvaþiuota 8929460.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 262887.63ft
Motociklu nuvaþiuota 1139016.25ft
Laivu nuplaukta 110054.13ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 24859.02ft
Sraigtasparniu nuskrista 228607.11ft
Lëktuvu nuskrista 986875.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 14950.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2523.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:48
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:30
Laikas su raketine kuprine 1:13
Skrydþiø laikas 1:53
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 82
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 14
Taksi uþdirbti pinigai $20.102,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.285,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 5
Karjere uþtruktas laikas 23:09
Pristatyti siuntiniai 30
Padarytos nuotraukos 38
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:58
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 8
Geriausias laikas - dirt track 6:10
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:58
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:13
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:54
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:14
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:19
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:47
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:49
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:00
Geriausias laikas - World War Aces 2:17
Geriausias laikas - Barnstorming 6:08
Geriausias laikas - Military Service 4:15
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:36
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:19
Geriausias laikas - Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!