About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: walter
Last Updated: 06/19/05 21:03
Viewed 12405 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.09%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7738)
Paskutinë Pereita Misija Jizzy
Þaidimo laikas 12:30
Þaidime praëjusios dienos 56 dienos
Þaidimas iðsaugotas 96
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 33
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
47 ið 54 bandymø
87.04%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2900
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 100%
Pagarba 74%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 26%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 17
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 157
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $112.600,00
Mados biudþetas $2.477,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $9.645,00
Maisto biudþetas $310,00
Visas apsipirkimo biudþetas $125.872,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $180.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4455 ið 9534
46.73%
Sunaudota sprogmenø (kg) 614
Tavo nuþudyti þmonës 1478
Kitø nuþudyti þmonës 157
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 140
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1384
Sunaikinti automobiliai/motociklai 315
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $2.374.617,00
Perðautos padangos 89
Ðûviai á galvà 687
Sukelti gaisrai 680
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 138
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 44
Paisekimas 87.04%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 5
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 288º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 240.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 255.28ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 29.59ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:07
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:07
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 981933.04ft
Pësèiomis nueita 193195.78ft
Plaukte nuplaukta 1762.84ft
Automobiliu nuvaþiuota 508071.81ft
Dviraèiu nuvaþiuota 100011.66ft
Motociklu nuvaþiuota 146485.69ft
Laivu nuplaukta 5325.26ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 16000.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 11080.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:40
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!