About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: trent
Last Updated: 06/23/05 00:53
Viewed 11248 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 13.90%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1773)
Paskutinë Pereita Misija Los Sepulcros
Þaidimo laikas 15:56
Þaidime praëjusios dienos 56 dienos
Þaidimas iðsaugotas 65
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
22 ið 24 bandymø
91.67%
Perpurkðti grafitai 48 out of 100
48%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 46.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3020
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 70%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 18%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 6%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 15%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 62.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 28
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 39
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 39
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1091
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $7.500,00
Mados biudþetas $230,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $98,00
Striptizo klubø biudþetas $80,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.130,00
Maisto biudþetas $78,00
Visas apsipirkimo biudþetas $9.808,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $50.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5877 ið 11472
51.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 35
Tavo nuþudyti þmonës 1424
Kitø nuþudyti þmonës 152
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 1043
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1370
Sunaikinti automobiliai/motociklai 49
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $253.203,00
Perðautos padangos 76
Ðûviai á galvà 627
Sukelti gaisrai 22
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 108
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 106
Paisekimas 91.67%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 136.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 127º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1215370.99ft
Pësèiomis nueita 280133.28ft
Plaukte nuplaukta 152.82ft
Automobiliu nuvaþiuota 671578.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 12392.08ft
Motociklu nuvaþiuota 199327.27ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 12273.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39513.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 1
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!