About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: tokko1
Last Updated: 07/27/05 13:03
Viewed 12524 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 68.45%
Ranking kryminalny Shooter (6442)
Ostatnia Wykonana Misja World War Ace
Czas grania 32:49
Miniête dni w grze 147 dni
Iloœæ zapisañ gry 245
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 154 próbach
70.13%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 84%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 75%
Musku³y 86%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 45%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 75%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 52
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 755
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 800,00
Kasa wydana na modê $3 181,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 060,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $80,00
Kasa wydana na tuning aut $62 240,00
Kasa wydana na jedzenie $112,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $73 743,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $664 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $140,00
Kasa wygrana w kasynach $180,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8845 z 12965
68.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 91
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2075
Ludzie zniszczeni przez innych 381
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 712
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1762
Zniszczone pojazdy ziemne 575
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 675 082,00
Liczba przebitych kó³ 118
Liczba strza³ów w g³owê 1066
Wywo³ane po¿ary 456
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 354
Liczba straconych gwiazdek 215
EfektywnoϾ 70.13%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 193.33ft
Najwy¿szy skok 138
najwiêcej fiko³ków przy skoku 5
Najwiêkszy obrót przy skoku 5795º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 855.41ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 225.69ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 50.26ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4659902.12ft
Dystans pokonany na nogach 442400.88ft
Dystans pokonany wp³aw 18956.28ft
Dystans pokonany samochodem 2229028.50ft
Dystans pokonany rowerem 52335.29ft
Dystans pokonany motocyklem 867634.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37304.29ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3421.33ft
Dystans pokonany helikopterem 121716.91ft
Dystans pokonany samolotem 823891.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 55796.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7416.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 1:29
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $15 257,00
Podwiezieni pasa¿erowie 38
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:50
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:32
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!