About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: tokko1
Last Updated: 07/27/05 13:03
Viewed 12507 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 68.45%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6442)
Paskutinë Pereita Misija World War Ace
Þaidimo laikas 32:49
Þaidime praëjusios dienos 147 dienos
Þaidimas iðsaugotas 245
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 154 bandymø
70.13%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 111.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2430
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 84%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 75%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 75%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 52
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 755
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $9.800,00
Mados biudþetas $3.181,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.060,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $80,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $62.240,00
Maisto biudþetas $112,00
Visas apsipirkimo biudþetas $73.743,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $664.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $140,00
Loðimuose laimëti pinigai $180,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8845 ið 12965
68.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 91
Tavo nuþudyti þmonës 2075
Kitø nuþudyti þmonës 381
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 712
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1762
Sunaikinti automobiliai/motociklai 575
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $1.675.082,00
Perðautos padangos 118
Ðûviai á galvà 1066
Sukelti gaisrai 456
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 354
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 215
Paisekimas 70.13%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 193.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 138
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 5795º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 855.41ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 225.69ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 50.26ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4659902.12ft
Pësèiomis nueita 442400.88ft
Plaukte nuplaukta 18956.28ft
Automobiliu nuvaþiuota 2229028.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 52335.29ft
Motociklu nuvaþiuota 867634.31ft
Laivu nuplaukta 37304.29ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3421.33ft
Sraigtasparniu nuskrista 121716.91ft
Lëktuvu nuskrista 823891.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 55796.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7416.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:54
Laikas su raketine kuprine 0:15
Skrydþiø laikas 1:29
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $15.257,00
Nuveþti keleiviai 38
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:50
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:03
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:32
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!