About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: thrambone4
Last Updated: 07/28/05 13:30
Viewed 12616 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 61.50%
Ranking kryminalny Shooter (6302)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 49:31
Miniête dni w grze 176 dni
Iloœæ zapisañ gry 199
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
95 po 160 próbach
59.38%
Zamalowane tagi 26 out of 100
26%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 25 out of 50
50%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 9%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 26%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 2%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 16.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 31.58%
Utrzymane terytoria 18
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 40
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 34
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 910
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $500,00
Kasa wydana na modê $5 818,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $500,00
Kasa wydana na jedzenie $179,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $6 547,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $428 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $22 420,00
Kasa wygrana w kasynach $12 650,00
Kasa przegrana w kasynach $9 770,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $8 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9417 z 15051
62.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 86
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2228
Ludzie zniszczeni przez innych 432
Zniszczeni kryminaliœci 45
Zniszczeni cz³onkowie gangów 828
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1971
Zniszczone pojazdy ziemne 465
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 113
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 564 588,00
Liczba przebitych kó³ 172
Liczba strza³ów w g³owê 952
Wywo³ane po¿ary 260
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 243
Liczba straconych gwiazdek 170
EfektywnoϾ 59.38%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 376.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 422º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2225.90ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:17
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 250.61ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5188588.6ft
Dystans pokonany na nogach 563799.81ft
Dystans pokonany wp³aw 16809.60ft
Dystans pokonany samochodem 1938904.75ft
Dystans pokonany rowerem 40018.58ft
Dystans pokonany motocyklem 1238694.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 141236.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 171602.11ft
Dystans pokonany samolotem 1032690.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 44833.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 16:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $853,00
Podwiezieni pasa¿erowie 15
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $3 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!