About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: thrambone4
Last Updated: 07/28/05 13:30
Viewed 12564 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 61.50%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6302)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 49:31
Þaidime praëjusios dienos 176 dienos
Þaidimas iðsaugotas 199
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 160 bandymø
59.38%
Perpurkðti grafitai 26 out of 100
26%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 25 out of 50
50%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3720
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 95%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 9%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 26%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 2%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 31.58%
Priklausanèios teritorijos 18
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 40
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 910
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $500,00
Mados biudþetas $5.818,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $179,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.547,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $428.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $22.420,00
Loðimuose laimëti pinigai $12.650,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $9.770,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $8.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $3.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9417 ið 15051
62.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 86
Tavo nuþudyti þmonës 2228
Kitø nuþudyti þmonës 432
Nuþudyti nusikaltëliai 45
Nuþudyti gaujø nariai 828
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1971
Sunaikinti automobiliai/motociklai 465
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $1.564.588,00
Perðautos padangos 172
Ðûviai á galvà 952
Sukelti gaisrai 260
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 243
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 170
Paisekimas 59.38%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 376.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 422º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2225.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:17
Toliausiai ant priekinio rato 250.61ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5188588.6ft
Pësèiomis nueita 563799.81ft
Plaukte nuplaukta 16809.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 1938904.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 40018.58ft
Motociklu nuvaþiuota 1238694.00ft
Laivu nuplaukta 141236.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 171602.11ft
Lëktuvu nuskrista 1032690.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 44833.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 16:52
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $853,00
Nuveþti keleiviai 15
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $3.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!