About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: thrambone3
Last Updated: 06/27/05 06:33
Viewed 12228 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.64%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4746)
Paskutinë Pereita Misija Learning To Fly
Þaidimo laikas 34:28
Þaidime praëjusios dienos 120 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
67 ið 111 bandymø
60.36%
Perpurkðti grafitai 26 out of 100
26%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 25 out of 50
50%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3720
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 100%
Pagarba 38%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 14%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 355
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $500,00
Mados biudþetas $910,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $179,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.639,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $250.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5323 ið 8354
63.72%
Sunaudota sprogmenø (kg) 68
Tavo nuþudyti þmonës 1285
Kitø nuþudyti þmonës 232
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 318
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1082
Sunaikinti automobiliai/motociklai 351
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.346.147,00
Perðautos padangos 105
Ðûviai á galvà 443
Sukelti gaisrai 214
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 160
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 120
Paisekimas 60.36%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 422º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2225.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:17
Toliausiai ant priekinio rato 250.61ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3350278.86ft
Pësèiomis nueita 350642.31ft
Plaukte nuplaukta 12212.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 1308835.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 40018.58ft
Motociklu nuvaþiuota 910592.06ft
Laivu nuplaukta 121368.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 84966.88ft
Lëktuvu nuskrista 476809.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 44833.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 16:52
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:53
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $853,00
Nuveþti keleiviai 15
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $3.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 21
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!