About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: thepcguy
Last Updated: 06/19/05 19:16
Viewed 12177 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 25.67%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3532)
Paskutinë Pereita Misija Deconstruction
Þaidimo laikas 12:07
Þaidime praëjusios dienos 55 dienos
Þaidimas iðsaugotas 34
Apsilankymai ligoninëje 31
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 28
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
45 ið 95 bandymø
47.37%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5050
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 24%
Pagarba 20%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 8%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 14
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 113
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $23.400,00
Mados biudþetas $45,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.755,00
Maisto biudþetas $56,00
Visas apsipirkimo biudþetas $34.406,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $120.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $134.370,00
Loðimuose laimëti pinigai $227.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $30.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3056 ið 8854
34.52%
Sunaudota sprogmenø (kg) 77
Tavo nuþudyti þmonës 718
Kitø nuþudyti þmonës 242
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 77
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 348
Sunaikinti automobiliai/motociklai 155
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 93
Pridaryta þalos uþ $896.645,00
Perðautos padangos 69
Ðûviai á galvà 266
Sukelti gaisrai 483
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 144
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 84
Paisekimas 47.37%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 140.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 182º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 66.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1108284.7ft
Pësèiomis nueita 122471.59ft
Plaukte nuplaukta 510.59ft
Automobiliu nuvaþiuota 756302.06ft
Dviraèiu nuvaþiuota 13214.49ft
Motociklu nuvaþiuota 195183.72ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 14245.58ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6356.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:17
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 23
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $4.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!