About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: terminic
Last Updated: 08/28/05 09:14
Viewed 10609 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (31890)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 99:30
Miniête dni w grze 374 dni
Iloœæ zapisañ gry 489
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie $40000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 175
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 223 próbach
65.02%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3070
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 45%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 47%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $40000.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 20.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 8.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 57.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 91
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2110
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 294 300,00
Kasa wydana na modê $78 940,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 540,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $8 380,00
Kasa wydana na jedzenie $1 663,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 386 173,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $16 242 230,00
Kasa wygrana w kasynach $101 527 328,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $42 280 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $40 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25162 z 28036
89.75%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1092
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5385
Ludzie zniszczeni przez innych 807
Zniszczeni kryminaliœci 332
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2033
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 1876
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 853 640,00
Liczba przebitych kó³ 391
Liczba strza³ów w g³owê 984
Wywo³ane po¿ary 1385
Policja
Iloœæ ³apówek 50
Liczba zdobytych gwiazdek 1573
Liczba straconych gwiazdek 1164
EfektywnoϾ 65.02%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Dreifacher Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1876.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 7218º
Unikalne skoki znalezione 31 von 70
44.29%
Unikalne skoki wykonane 25 von 70
35.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1315.93m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:33
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 341.99m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 58.42m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3993805.83m
Dystans pokonany na nogach 301384.06m
Dystans pokonany wp³aw 9336.38m
Dystans pokonany samochodem 1814592.88m
Dystans pokonany rowerem 139360.08m
Dystans pokonany motocyklem 968973.44m
Dystans pokonany ³odzi¹ 45693.91m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7607.67m
Dystans pokonany helikopterem 294391.03m
Dystans pokonany samolotem 386779.38m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 17653.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 8034.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 4:11
Czas lotu 4:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 25
Kryminaliœci zabici w Vigilante 382
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 163
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 93
Kasa zarobiona w taksówce $11 427,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 210,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 6
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:54
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 68
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 56
BMX Najlepszy czas 2:04
NRG-500 Najlepszy czas 1:57
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:31
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:19
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:38
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:19
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:16
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:56
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:15
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 4:15
Najlepszy czas w Barnstorming 5:16
Najlepszy czas w Military Service 7:07
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:05
Najlepszy czas w Heli Hell 4:43

Get Stats Like These!