About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: terminic
Last Updated: 08/28/05 09:14
Viewed 10593 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (31890)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 99:30
Þaidime praëjusios dienos 374 dienos
Þaidimas iðsaugotas 489
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $40000.00
Suvalgyti patiekalai 175
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 223 bandymø
65.02%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3070
Þaidëjo statistikos
Storumas 45%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 47%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $40000.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 20.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 8.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 57.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 91
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2110
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.294.300,00
Mados biudþetas $78.940,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.540,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.380,00
Maisto biudþetas $1.663,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.386.173,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $16.242.230,00
Loðimuose laimëti pinigai $101.527.328,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $42.280.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $40.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25162 ið 28036
89.75%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1092
Tavo nuþudyti þmonës 5385
Kitø nuþudyti þmonës 807
Nuþudyti nusikaltëliai 332
Nuþudyti gaujø nariai 2033
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1876
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $7.853.640,00
Perðautos padangos 391
Ðûviai á galvà 984
Sukelti gaisrai 1385
Policija
policijos kyðiai 50
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1573
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1164
Paisekimas 65.02%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Dreifacher Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1876.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 7218º
Rasti unikalûs ðuoliai 31 von 70
44.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 25 von 70
35.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1315.93m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:33
Toliausiai ant priekinio rato 341.99m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 58.42m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3993805.83m
Pësèiomis nueita 301384.06m
Plaukte nuplaukta 9336.38m
Automobiliu nuvaþiuota 1814592.88m
Dviraèiu nuvaþiuota 139360.08m
Motociklu nuvaþiuota 968973.44m
Laivu nuplaukta 45693.91m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 7607.67m
Sraigtasparniu nuskrista 294391.03m
Lëktuvu nuskrista 386779.38m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 17653.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 8034.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:31
Laikas su raketine kuprine 4:11
Skrydþiø laikas 4:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 25
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 382
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 163
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 93
Taksi uþdirbti pinigai $11.427,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.210,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 19:54
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 68
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 56
BMX geriausias laikas 2:04
NRG-500 geriausias laikas 1:57
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:31
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:19
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:38
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:19
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:55
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:16
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:56
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:15
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 4:15
Geriausias laikas - Barnstorming 5:16
Geriausias laikas - Military Service 7:07
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:05
Geriausias laikas - Heli Hell 4:43

Get Stats Like These!