About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: teledu
Last Updated: 09/19/05 18:56
Viewed 51881 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.33%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14693)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 58:52
Miniête dni w grze 211 dni
Iloœæ zapisañ gry 266
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 111
Przemalowania samochodów 46
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 175 próbach
79.43%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 5
Najdalszy skok na rowerze 78.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6220
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 94%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 92%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 37.00%
Postêp z Helen¹ 52.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 34.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 17
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 26.32%
Utrzymane terytoria 15
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 495
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $34 120,00
Kasa wydana na modê $1 167,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 120,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $834,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $39 091,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 000 545,00
Kasa wygrana w kasynach $39 640 580,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14988 z 17436
85.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 117
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1618
Ludzie zniszczeni przez innych 383
Zniszczeni kryminaliœci 92
Zniszczeni cz³onkowie gangów 447
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1470
Zniszczone pojazdy ziemne 372
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 793 668,00
Liczba przebitych kó³ 153
Liczba strza³ów w g³owê 629
Wywo³ane po¿ary 642
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 353
Liczba straconych gwiazdek 230
EfektywnoϾ 79.43%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 953º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 477.28ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 257.83ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 233.99ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7551655.19ft
Dystans pokonany na nogach 809932.75ft
Dystans pokonany wp³aw 30479.24ft
Dystans pokonany samochodem 3923461.25ft
Dystans pokonany rowerem 236960.33ft
Dystans pokonany motocyklem 1333650.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 109879.48ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5039.40ft
Dystans pokonany helikopterem 182086.28ft
Dystans pokonany samolotem 762332.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 143440.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14393.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 25:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:11
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:48
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 813,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 005,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:05
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 86
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 2:31
NRG-500 Najlepszy czas 1:57
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:52
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:55
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:40
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:00
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:07
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:34
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:22
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:31
Najlepszy czas w World War Aces 2:33
Najlepszy czas w Barnstorming 6:58
Najlepszy czas w Military Service 6:15
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:38
Najlepszy czas w Heli Hell 8:02

Get Stats Like These!