About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: teledu
Last Updated: 09/19/05 18:56
Viewed 51671 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 97.33%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (14693)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 58:52
Þaidime praëjusios dienos 211 dienos
Þaidimas iðsaugotas 266
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 111
Perdaþyti automobiliai 46
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
139 ið 175 bandymø
79.43%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 5
Tolimiausias metimas 78.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6220
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 94%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 92%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 25
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 37.00%
Progresas su Helena 52.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 34.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 17
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 26.32%
Priklausanèios teritorijos 15
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 495
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $34.120,00
Mados biudþetas $1.167,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.120,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $834,00
Visas apsipirkimo biudþetas $39.091,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.000.545,00
Loðimuose laimëti pinigai $39.640.580,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14988 ið 17436
85.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 117
Tavo nuþudyti þmonës 1618
Kitø nuþudyti þmonës 383
Nuþudyti nusikaltëliai 92
Nuþudyti gaujø nariai 447
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1470
Sunaikinti automobiliai/motociklai 372
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $1.793.668,00
Perðautos padangos 153
Ðûviai á galvà 629
Sukelti gaisrai 642
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 353
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 230
Paisekimas 79.43%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 953º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 477.28ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 257.83ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 233.99ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7551655.19ft
Pësèiomis nueita 809932.75ft
Plaukte nuplaukta 30479.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 3923461.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 236960.33ft
Motociklu nuvaþiuota 1333650.50ft
Laivu nuplaukta 109879.48ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5039.40ft
Sraigtasparniu nuskrista 182086.28ft
Lëktuvu nuskrista 762332.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 143440.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14393.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 25:41
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:11
Laikas su raketine kuprine 0:48
Skrydþiø laikas 1:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.813,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.005,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:05
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 86
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 2:31
NRG-500 geriausias laikas 1:57
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:43
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:52
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:55
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:40
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:00
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:08
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:07
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:34
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:22
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:31
Geriausias laikas - World War Aces 2:33
Geriausias laikas - Barnstorming 6:58
Geriausias laikas - Military Service 6:15
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:38
Geriausias laikas - Heli Hell 8:02

Get Stats Like These!