About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: tas2580
Last Updated: 09/22/07 12:53
Viewed 11875 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11415)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 89:31
Miniête dni w grze 397 dni
Iloœæ zapisañ gry 700
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie $100000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 31
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 347 próbach
41.79%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 99%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $100000.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 48
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 29.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 58
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 84
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 84
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1980
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $164 400,00
Kasa wydana na modê $104 876,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 305,00
Kasa wydana na fryzjera $1 580,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $123 601,00
Kasa wydana na jedzenie $176,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $387 788,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 000 800,00
Kasa wygrana w kasynach $7 554 650,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26803 z 34523
77.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 125
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5016
Ludzie zniszczeni przez innych 769
Zniszczeni kryminaliœci 179
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1933
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4192
Zniszczone pojazdy ziemne 1285
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 125
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 906 042,00
Liczba przebitych kó³ 362
Liczba strza³ów w g³owê 1503
Wywo³ane po¿ary 500
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 794
Liczba straconych gwiazdek 353
EfektywnoϾ 41.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1884.00m
Najwy¿szy skok 52
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1127º
Unikalne skoki znalezione 6 von 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 von 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.22m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 76.80m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.52m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:50
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:45
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3584853.19m
Dystans pokonany na nogach 279610.63m
Dystans pokonany wp³aw 14279.54m
Dystans pokonany samochodem 1864803.63m
Dystans pokonany rowerem 102818.14m
Dystans pokonany motocyklem 740764.44m
Dystans pokonany ³odzi¹ 52854.48m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 109.16m
Dystans pokonany helikopterem 148138.64m
Dystans pokonany samolotem 342842.53m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 38019.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 613.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:08
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 3:47
Czas lotu 3:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 127
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 117,00
Podwiezieni pasa¿erowie 56
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 515,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $15 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 16
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:07
Dostarczone paczki 61
Pstrykniête zdjêcia 125
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 3:01
NRG-500 Najlepszy czas 2:54
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:52
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:55
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:53
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:16
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:47
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:14
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:24
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 3:21
Najlepszy czas w Barnstorming 6:03
Najlepszy czas w Military Service 9:28
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:35
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:03
Najlepszy czas w Heli Hell 8:51

Get Stats Like These!