About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: tas2580
Last Updated: 09/22/07 12:53
Viewed 11821 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11415)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 89:31
Þaidime praëjusios dienos 397 dienos
Þaidimas iðsaugotas 700
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $100000.00
Suvalgyti patiekalai 38
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 31
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 347 bandymø
41.79%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 720
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 100%
Pagarba 99%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $100000.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 48
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 24
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 29.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 84
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 84
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1980
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $164.400,00
Mados biudþetas $104.876,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.305,00
Kirpyklø biudþetas $1.580,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $123.601,00
Maisto biudþetas $176,00
Visas apsipirkimo biudþetas $387.788,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.000.800,00
Loðimuose laimëti pinigai $7.554.650,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26803 ið 34523
77.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 125
Tavo nuþudyti þmonës 5016
Kitø nuþudyti þmonës 769
Nuþudyti nusikaltëliai 179
Nuþudyti gaujø nariai 1933
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4192
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1285
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 125
Pridaryta þalos uþ $4.906.042,00
Perðautos padangos 362
Ðûviai á galvà 1503
Sukelti gaisrai 500
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 794
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 353
Paisekimas 41.79%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1884.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 52
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1127º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 von 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.22m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 76.80m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 67.52m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:50
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:45
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3584853.19m
Pësèiomis nueita 279610.63m
Plaukte nuplaukta 14279.54m
Automobiliu nuvaþiuota 1864803.63m
Dviraèiu nuvaþiuota 102818.14m
Motociklu nuvaþiuota 740764.44m
Laivu nuplaukta 52854.48m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 109.16m
Sraigtasparniu nuskrista 148138.64m
Lëktuvu nuskrista 342842.53m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 38019.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 613.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:04
Laikas su raketine kuprine 3:47
Skrydþiø laikas 3:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 127
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $6.117,00
Nuveþti keleiviai 56
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $28.515,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $15.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 16
Karjere uþtruktas laikas 25:07
Pristatyti siuntiniai 61
Padarytos nuotraukos 125
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 3:01
NRG-500 geriausias laikas 2:54
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:34
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:43
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:52
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:55
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:53
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:16
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:47
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:14
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 3:21
Geriausias laikas - Barnstorming 6:03
Geriausias laikas - Military Service 9:28
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:35
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:03
Geriausias laikas - Heli Hell 8:51

Get Stats Like These!