About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: strohmstoht
Last Updated: 09/06/05 12:18
Viewed 10863 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 31.02%
Ranking kryminalny Loc (3505)
Ostatnia Wykonana Misja Photo Opportunity
Czas grania 32:32
Miniête dni w grze 100 dni
Iloœæ zapisañ gry 71
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 3
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
45 po 133 próbach
33.83%
Zamalowane tagi 38 out of 100
38%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5140
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 52%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 78%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 88%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 48
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 43
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1368
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 000,00
Kasa wydana na modê $1 985,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 892,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $100,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $8 460,00
Kasa wydana na jedzenie $525,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 412,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $450 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $440,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9955 z 17034
58.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 84
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2086
Ludzie zniszczeni przez innych 300
Zniszczeni kryminaliœci 22
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1302
Zabicia od ostatniego zapisania gry 22
Zanotowane zabójstwa 1764
Zniszczone pojazdy ziemne 123
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 28
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $669 303,00
Liczba przebitych kó³ 126
Liczba strza³ów w g³owê 244
Wywo³ane po¿ary 329
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 71
Liczba straconych gwiazdek 54
EfektywnoϾ 33.83%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 365º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 709.99ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 137.14ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 34.71ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:35
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3126264.31ft
Dystans pokonany na nogach 228992.98ft
Dystans pokonany wp³aw 6905.61ft
Dystans pokonany samochodem 1976748.88ft
Dystans pokonany rowerem 38992.20ft
Dystans pokonany motocyklem 830316.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 10467.95ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 33840.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:40
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:17
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 191
Kasa zarobiona w taksówce $248,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $15 750,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 11
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:29
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!