About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: stilo
Last Updated: 07/04/05 21:32
Viewed 11247 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 29.95%
Ranking kryminalny Pimp (1449)
Ostatnia Wykonana Misja Amphibious Assault
Czas grania 21:58
Miniête dni w grze 88 dni
Iloœæ zapisañ gry 131
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
53 po 75 próbach
70.67%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3090
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 88%
Respekt 18%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 30%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 68%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 60.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 67
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $32 000,00
Kasa wydana na modê $1 605,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 150,00
Kasa wydana na fryzjera $710,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $27 870,00
Kasa wydana na jedzenie $119,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $62 804,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $110 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $20,00
Kasa wygrana w kasynach $45,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $45,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $15,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
3160 z 3449
91.62%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 18
Ludzie zniszczeni przez ciebie 439
Ludzie zniszczeni przez innych 129
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 41
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 326
Zniszczone pojazdy ziemne 74
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 2
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $306 788,00
Liczba przebitych kó³ 62
Liczba strza³ów w g³owê 76
Wywo³ane po¿ary 338
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 120
Liczba straconych gwiazdek 88
EfektywnoϾ 70.67%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 270.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 222º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 196.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2985861.09ft
Dystans pokonany na nogach 179258.53ft
Dystans pokonany wp³aw 6286.99ft
Dystans pokonany samochodem 2282135.25ft
Dystans pokonany rowerem 51854.02ft
Dystans pokonany motocyklem 366636.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 679.55ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 89750.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9260.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 189
Kasa zarobiona w taksówce $12 538,00
Podwiezieni pasa¿erowie 60
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $16 405,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 6
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!