About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: stefanb
Last Updated: 08/08/05 00:58
Viewed 10424 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12665)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 66:50
Miniête dni w grze 251 dni
Iloœæ zapisañ gry 289
Liczba odwiedzin w szpitalu 20
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 78
Przemalowania samochodów 97
Iloœæ odwiedzin na si³owni 27
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 278 próbach
51.44%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3060
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 99%
Musku³y 95%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 18
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 7
Postêp z Denise 78.00%
Postêp z Michelle 45.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 22.00%
Postêp z Katie 23.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 230
Zabici zrekrutowani 67
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 153
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2248
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $872 040,00
Kasa wydana na modê $36 305,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 445,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $113 135,00
Kasa wydana na jedzenie $640,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 019 465,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $8 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 21
Kasa zarobiona na w³amaniach $5 220,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
52293 z 60180
86.89%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 258
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5634
Ludzie zniszczeni przez innych 705
Zniszczeni kryminaliœci 214
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2197
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4497
Zniszczone pojazdy ziemne 1291
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 130
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 771 248,00
Liczba przebitych kó³ 396
Liczba strza³ów w g³owê 2161
Wywo³ane po¿ary 620
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 759
Liczba straconych gwiazdek 559
EfektywnoϾ 51.44%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1036º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2397.22ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 598.15ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 154.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:06
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9712762.21ft
Dystans pokonany na nogach 816053.50ft
Dystans pokonany wp³aw 9975.34ft
Dystans pokonany samochodem 5378498.50ft
Dystans pokonany rowerem 303508.19ft
Dystans pokonany motocyklem 1921587.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 63427.10ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 172763.67ft
Dystans pokonany samolotem 860772.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 169156.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17020.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 26:31
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:37
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 144
Kasa zarobiona w taksówce $9 189,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 9
Kasa zarobiona jako alfons $21 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:52
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 47
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 50
BMX Najlepszy czas 8:43
NRG-500 Najlepszy czas 3:36
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:10
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:10
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:43
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:23
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:54
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:10
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:42
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:08
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:29
Najlepszy czas w World War Aces 2:03
Najlepszy czas w Barnstorming 5:02
Najlepszy czas w Military Service 4:18
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:09
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:55
Najlepszy czas w Heli Hell 4:56

Get Stats Like These!