About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: stefanb
Last Updated: 08/08/05 00:58
Viewed 10443 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12665)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 66:50
Þaidime praëjusios dienos 251 dienos
Þaidimas iðsaugotas 289
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 78
Perdaþyti automobiliai 97
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 278 bandymø
51.44%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3060
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 99%
Raumenys 95%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 7
Progresas su Denise 78.00%
Progresas su Michelle 45.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 22.00%
Progresas su Katie 23.00%
Progresas su Millie 29.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 230
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 67
Viso nuþudyta gaujø nariø 153
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2248
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $872.040,00
Mados biudþetas $36.305,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.445,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $113.135,00
Maisto biudþetas $640,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.019.465,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $8.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 21
Vagystëmis uþdirbti pinigai $5.220,00
Didþiausias vagysèiø grobis $4.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
52293 ið 60180
86.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 258
Tavo nuþudyti þmonës 5634
Kitø nuþudyti þmonës 705
Nuþudyti nusikaltëliai 214
Nuþudyti gaujø nariai 2197
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4497
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1291
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 130
Pridaryta þalos uþ $5.771.248,00
Perðautos padangos 396
Ðûviai á galvà 2161
Sukelti gaisrai 620
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 759
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 559
Paisekimas 51.44%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1036º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2397.22ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 598.15ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 154.23ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:06
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9712762.21ft
Pësèiomis nueita 816053.50ft
Plaukte nuplaukta 9975.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 5378498.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 303508.19ft
Motociklu nuvaþiuota 1921587.00ft
Laivu nuplaukta 63427.10ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 172763.67ft
Lëktuvu nuskrista 860772.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 169156.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 17020.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 26:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:55
Laikas su raketine kuprine 0:37
Skrydþiø laikas 1:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 144
Taksi uþdirbti pinigai $9.189,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 9
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $21.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 7
Karjere uþtruktas laikas 20:52
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 47
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 50
BMX geriausias laikas 8:43
NRG-500 geriausias laikas 3:36
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:34
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:10
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:10
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:43
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:23
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 3:54
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:10
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:02
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:39
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:42
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:08
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:29
Geriausias laikas - World War Aces 2:03
Geriausias laikas - Barnstorming 5:02
Geriausias laikas - Military Service 4:18
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:09
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:55
Geriausias laikas - Heli Hell 4:56

Get Stats Like These!