About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sr
Last Updated: 06/29/05 06:18
Viewed 11297 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.61%
Ranking kryminalny Shooter (7116)
Ostatnia Wykonana Misja Visit Www.spaceruckus.com
Czas grania 66:41
Miniête dni w grze 222 dni
Iloœæ zapisañ gry 224
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 460
Liczba zjedzonych posi³ków 115
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 132 próbach
84.09%
Zamalowane tagi 65 out of 100
65%
Zrobione zdjêcia 18 out of 50
36%
Zebrane podkowy 23 out of 50
46%
Zebrane ostrygi 8 out of 50
16%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 86.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3140
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 35%
Musku³y 7%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 80%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 29%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 17
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 26
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 996
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $197 200,00
Kasa wydana na modê $98 389,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 148,00
Kasa wydana na fryzjera $2 950,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $700,00
Kasa wydana na tuning aut $3 080,00
Kasa wydana na jedzenie $927,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $303 044,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $291 975,00
Kasa wygrana w kasynach $390 386,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $50 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $29 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $8 000,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16525 z 24258
68.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 111
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2849
Ludzie zniszczeni przez innych 531
Zniszczeni kryminaliœci 34
Zniszczeni cz³onkowie gangów 910
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2504
Zniszczone pojazdy ziemne 706
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 205 917,00
Liczba przebitych kó³ 538
Liczba strza³ów w g³owê 600
Wywo³ane po¿ary 755
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 984
Liczba straconych gwiazdek 478
EfektywnoϾ 84.09%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 303.33ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 423º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 381.78ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 272.03ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 268.18ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8244268.06ft
Dystans pokonany na nogach 1192236.88ft
Dystans pokonany wp³aw 18710.33ft
Dystans pokonany samochodem 5369765.50ft
Dystans pokonany rowerem 111926.73ft
Dystans pokonany motocyklem 585892.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 51678.74ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 10332.07ft
Dystans pokonany helikopterem 206861.02ft
Dystans pokonany samolotem 603257.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 44096.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 49510.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:17
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:40
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:22
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $3 552,00
Podwiezieni pasa¿erowie 17
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 50
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:36
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:14
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:17
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!