About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sr
Last Updated: 06/29/05 06:18
Viewed 11292 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.61%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7116)
Paskutinë Pereita Misija Visit Www.spaceruckus.com
Þaidimo laikas 66:41
Þaidime praëjusios dienos 222 dienos
Þaidimas iðsaugotas 224
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 460
Suvalgyti patiekalai 115
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 25
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 132 bandymø
84.09%
Perpurkðti grafitai 65 out of 100
65%
Nuotraukos 18 out of 50
36%
Surinktos pasagos 23 out of 50
46%
Surinktos kriauklës 8 out of 50
16%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 86.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3140
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 35%
Raumenys 7%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 80%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 29%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 25
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 17
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 26
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 996
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $197.200,00
Mados biudþetas $98.389,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.148,00
Kirpyklø biudþetas $2.950,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $700,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.080,00
Maisto biudþetas $927,00
Visas apsipirkimo biudþetas $303.044,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $291.975,00
Loðimuose laimëti pinigai $390.386,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $29.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $8.000,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16525 ið 24258
68.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 111
Tavo nuþudyti þmonës 2849
Kitø nuþudyti þmonës 531
Nuþudyti nusikaltëliai 34
Nuþudyti gaujø nariai 910
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2504
Sunaikinti automobiliai/motociklai 706
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $2.205.917,00
Perðautos padangos 538
Ðûviai á galvà 600
Sukelti gaisrai 755
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 984
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 478
Paisekimas 84.09%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 303.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 423º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 381.78ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 272.03ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 268.18ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8244268.06ft
Pësèiomis nueita 1192236.88ft
Plaukte nuplaukta 18710.33ft
Automobiliu nuvaþiuota 5369765.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 111926.73ft
Motociklu nuvaþiuota 585892.63ft
Laivu nuplaukta 51678.74ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 10332.07ft
Sraigtasparniu nuskrista 206861.02ft
Lëktuvu nuskrista 603257.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 44096.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 49510.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:17
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:40
Laikas su raketine kuprine 1:22
Skrydþiø laikas 1:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $3.552,00
Nuveþti keleiviai 17
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 50
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:36
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:14
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:17
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!