About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: spruit_elf
Last Updated: 07/12/05 15:45
Viewed 10496 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 76.47%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9016)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 49:52
Miniête dni w grze 192 dni
Iloœæ zapisañ gry 227
Liczba odwiedzin w szpitalu 19
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 168 próbach
64.88%
Zamalowane tagi 34 out of 100
34%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 73%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 10%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 80%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 5.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 86
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 67
Zabici zrekrutowani 47
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 91
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2791
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $844 940,00
Kasa wydana na modê $1 048,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 910,00
Kasa wydana na jedzenie $433,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $850 031,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $504 370,00
Kasa wygrana w kasynach $4 182 330,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $3 712 800,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16128 z 30484
52.91%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 701
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4522
Ludzie zniszczeni przez innych 568
Zniszczeni kryminaliœci 96
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2699
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3808
Zniszczone pojazdy ziemne 596
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 100
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 558 906,00
Liczba przebitych kó³ 219
Liczba strza³ów w g³owê 1585
Wywo³ane po¿ary 310
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 393
Liczba straconych gwiazdek 260
EfektywnoϾ 64.88%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1019º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 214.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 132.29ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5979331.82ft
Dystans pokonany na nogach 585008.50ft
Dystans pokonany wp³aw 17075.71ft
Dystans pokonany samochodem 2794290.25ft
Dystans pokonany rowerem 40208.87ft
Dystans pokonany motocyklem 1222615.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 78416.63ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 333024.81ft
Dystans pokonany samolotem 892814.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15876.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:13
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:11
Czas lotu 2:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $2 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 9 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 26:05
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 23
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!