About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: spruit_elf
Last Updated: 07/12/05 15:45
Viewed 10497 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 76.47%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9016)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 49:52
Þaidime praëjusios dienos 192 dienos
Þaidimas iðsaugotas 227
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 64
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 168 bandymø
64.88%
Perpurkðti grafitai 34 out of 100
34%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 73%
Iðtvermë 83%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 10%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 80%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 5.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 25.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 86
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 47
Viso nuþudyta gaujø nariø 91
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2791
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $844.940,00
Mados biudþetas $1.048,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.910,00
Maisto biudþetas $433,00
Visas apsipirkimo biudþetas $850.031,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $504.370,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.182.330,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $3.712.800,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16128 ið 30484
52.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 701
Tavo nuþudyti þmonës 4522
Kitø nuþudyti þmonës 568
Nuþudyti nusikaltëliai 96
Nuþudyti gaujø nariai 2699
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3808
Sunaikinti automobiliai/motociklai 596
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 100
Pridaryta þalos uþ $2.558.906,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 1585
Sukelti gaisrai 310
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 393
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 260
Paisekimas 64.88%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1019º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 214.66ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 132.29ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5979331.82ft
Pësèiomis nueita 585008.50ft
Plaukte nuplaukta 17075.71ft
Automobiliu nuvaþiuota 2794290.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 40208.87ft
Motociklu nuvaþiuota 1222615.50ft
Laivu nuplaukta 78416.63ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 333024.81ft
Lëktuvu nuskrista 892814.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15876.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:13
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:11
Skrydþiø laikas 2:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 84
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 9 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 26:05
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 23
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!