About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: slashhead
Last Updated: 06/28/05 18:59
Viewed 10113 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 30.48%
Ranking kryminalny Loc (3541)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 14:11
Miniête dni w grze 64 dni
Iloœæ zapisañ gry 50
Liczba odwiedzin w szpitalu 29
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
54 po 108 próbach
50%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3810
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 34%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 9%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 50%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 45%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 18.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 2
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 126
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $12 800,00
Kasa wydana na modê $1 555,00
Kasa wydana na tatua¿e $250,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 150,00
Kasa wydana na jedzenie $86,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 891,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $30 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4333 z 7516
57.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 40
Ludzie zniszczeni przez ciebie 897
Ludzie zniszczeni przez innych 219
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 80
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 605
Zniszczone pojazdy ziemne 125
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 81
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $797 053,00
Liczba przebitych kó³ 95
Liczba strza³ów w g³owê 510
Wywo³ane po¿ary 271
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 190
Liczba straconych gwiazdek 79
EfektywnoϾ 50%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 231º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1241.95ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 168.78ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1810270.87ft
Dystans pokonany na nogach 148245.25ft
Dystans pokonany wp³aw 11252.89ft
Dystans pokonany samochodem 1042836.88ft
Dystans pokonany rowerem 34513.01ft
Dystans pokonany motocyklem 434154.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 7384.14ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 30.93ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 109153.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 22700.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:18
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:59
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:03
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!