About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: serj
Last Updated: 08/05/05 08:53
Viewed 10630 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.31%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3160)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 40:58
Þaidime praëjusios dienos 168 dienos
Þaidimas iðsaugotas 162
Apsilankymai ligoninëje 45
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 559
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 147 bandymø
68.71%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2670
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 50%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 71%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 3.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 39
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 50.94%
Priklausanèios teritorijos 27
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 27
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1397
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $19.880,00
Mados biudþetas $5.146,00
Tatuiruoèiø biudþetas $725,00
Kirpyklø biudþetas $1.900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150.205,00
Maisto biudþetas $272,00
Visas apsipirkimo biudþetas $170.428,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $853.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $320.202,00
Loðimuose laimëti pinigai $220.018,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $100.184,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $220.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18188 ið 29632
61.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1478
Tavo nuþudyti þmonës 3303
Kitø nuþudyti þmonës 471
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 1339
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2344
Sunaikinti automobiliai/motociklai 729
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 178
Pridaryta þalos uþ $3.708.588,00
Perðautos padangos 189
Ðûviai á galvà 631
Sukelti gaisrai 1452
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 438
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 195
Paisekimas 68.71%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 14870.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 422
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 18953º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 421.38ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 394.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 232.56ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:39
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4077827.57ft
Pësèiomis nueita 415189.59ft
Plaukte nuplaukta 11307.30ft
Automobiliu nuvaþiuota 2592441.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 63573.48ft
Motociklu nuvaþiuota 448495.72ft
Laivu nuplaukta 22152.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 80286.03ft
Lëktuvu nuskrista 333605.09ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 110776.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:30
Skrydþiø laikas 0:39
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 32
Taksi uþdirbti pinigai $136,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.485,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 95
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 17 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!