About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: serafon
Last Updated: 06/20/05 10:04
Viewed 10935 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 41.71%
Ranking kryminalny Homeboy (1876)
Ostatnia Wykonana Misja The Meat Business
Czas grania 21:22
Miniête dni w grze 93 dni
Iloœæ zapisañ gry 84
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 49
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 96 próbach
78.13%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 86.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 40%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 23%
Musku³y 39%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 68%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 62
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 137
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $12 200,00
Kasa wydana na modê $1 605,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 080,00
Kasa wydana na jedzenie $470,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $16 105,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $150 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7601 z 9734
78.09%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 81
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1211
Ludzie zniszczeni przez innych 350
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 101
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 751
Zniszczone pojazdy ziemne 286
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 15
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 303 900,00
Liczba przebitych kó³ 111
Liczba strza³ów w g³owê 317
Wywo³ane po¿ary 490
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 316
Liczba straconych gwiazdek 111
EfektywnoϾ 78.13%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 313.33ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 520º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 124.33ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:53
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2783638.33ft
Dystans pokonany na nogach 336487.94ft
Dystans pokonany wp³aw 5273.87ft
Dystans pokonany samochodem 1349746.50ft
Dystans pokonany rowerem 23003.26ft
Dystans pokonany motocyklem 677921.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 30906.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2678.31ft
Dystans pokonany helikopterem 62823.80ft
Dystans pokonany samolotem 192196.67ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 102600.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!