About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: seche2001
Last Updated: 06/21/05 22:58
Viewed 11203 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.84%
Ranking kryminalny Lil' G (3138)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 33:38
Miniête dni w grze 130 dni
Iloœæ zapisañ gry 183
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 131 próbach
76.34%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4280
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 92%
Respekt 70%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 16%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 80%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 64.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 10
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 16.98%
Utrzymane terytoria 9
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 54
Zabici zrekrutowani 15
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 349
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $44 280,00
Kasa wydana na modê $570,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 129,00
Kasa wydana na fryzjera $1 835,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $18 434,00
Kasa wydana na jedzenie $124,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $66 122,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $444 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $200,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $200,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7801 z 10588
73.68%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1440
Ludzie zniszczeni przez innych 280
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 304
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1293
Zniszczone pojazdy ziemne 281
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 20
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $937 480,00
Liczba przebitych kó³ 165
Liczba strza³ów w g³owê 523
Wywo³ane po¿ary 430
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 218
Liczba straconych gwiazdek 180
EfektywnoϾ 76.34%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 300.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 734º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1213.87ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 268.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 47.09ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4461943.45ft
Dystans pokonany na nogach 350133.19ft
Dystans pokonany wp³aw 12607.57ft
Dystans pokonany samochodem 2576883.75ft
Dystans pokonany rowerem 235171.84ft
Dystans pokonany motocyklem 671714.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 12053.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 106815.95ft
Dystans pokonany samolotem 449759.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 36403.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 10400.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:08
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:57
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 9
Ugaszone po¿ary 51
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $11 607,00
Podwiezieni pasa¿erowie 31
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $14 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 34
Pstrykniête zdjêcia 24
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!