About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: seche2001
Last Updated: 06/21/05 22:58
Viewed 11143 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.84%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3138)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 33:38
Þaidime praëjusios dienos 130 dienos
Þaidimas iðsaugotas 183
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 34
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 131 bandymø
76.34%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4280
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 92%
Pagarba 70%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 16%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 80%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 64.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 16.98%
Priklausanèios teritorijos 9
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 54
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 349
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $44.280,00
Mados biudþetas $570,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.129,00
Kirpyklø biudþetas $1.835,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $18.434,00
Maisto biudþetas $124,00
Visas apsipirkimo biudþetas $66.122,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $444.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $200,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $200,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7801 ið 10588
73.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 1440
Kitø nuþudyti þmonës 280
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 304
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1293
Sunaikinti automobiliai/motociklai 281
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 20
Pridaryta þalos uþ $937.480,00
Perðautos padangos 165
Ðûviai á galvà 523
Sukelti gaisrai 430
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 218
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 180
Paisekimas 76.34%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 300.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 734º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1213.87ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 268.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 47.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4461943.45ft
Pësèiomis nueita 350133.19ft
Plaukte nuplaukta 12607.57ft
Automobiliu nuvaþiuota 2576883.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 235171.84ft
Motociklu nuvaþiuota 671714.75ft
Laivu nuplaukta 12053.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 106815.95ft
Lëktuvu nuskrista 449759.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 36403.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 10400.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:14
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 9
Uþgesinti gaisrai 51
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $11.607,00
Nuveþti keleiviai 31
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.400,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 34
Padarytos nuotraukos 24
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!