About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sdds
Last Updated: 07/19/05 15:51
Viewed 11528 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.19%
Ranking kryminalny Soldier (21164)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 63:03
Miniête dni w grze 259 dni
Iloœæ zapisañ gry 399
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 62
Przemalowania samochodów 72
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 130 próbach
79.23%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4150
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 46%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 40.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 39.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2072
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $805 320,00
Kasa wydana na modê $19 765,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $384 327,00
Kasa wydana na jedzenie $438,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 187 300,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $752 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $17 096 528,00
Kasa wygrana w kasynach $71 498 768,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $33 550 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 940 000,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $580,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15011 z 21137
71.02%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 155
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3758
Ludzie zniszczeni przez innych 436
Zniszczeni kryminaliœci 107
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1996
Zabicia od ostatniego zapisania gry 18
Zanotowane zabójstwa 3430
Zniszczone pojazdy ziemne 429
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 227 075,00
Liczba przebitych kó³ 178
Liczba strza³ów w g³owê 1196
Wywo³ane po¿ary 392
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 482
Liczba straconych gwiazdek 441
EfektywnoϾ 79.23%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 381º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 760.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 125.37ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 78.53ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:55
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7850504.49ft
Dystans pokonany na nogach 705345.69ft
Dystans pokonany wp³aw 17858.35ft
Dystans pokonany samochodem 5288420.50ft
Dystans pokonany rowerem 76893.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1026587.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26225.71ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1492.28ft
Dystans pokonany helikopterem 170792.42ft
Dystans pokonany samolotem 455112.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 56533.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25243.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:41
Czas lotu 1:10
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $5 981,00
Podwiezieni pasa¿erowie 20
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 12
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 73
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 16
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!