About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sdds
Last Updated: 07/19/05 15:51
Viewed 11517 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.19%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (21164)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 63:03
Þaidime praëjusios dienos 259 dienos
Þaidimas iðsaugotas 399
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 62
Perdaþyti automobiliai 72
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 130 bandymø
79.23%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4150
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 46%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 40.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 39.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 50
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2072
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $805.320,00
Mados biudþetas $19.765,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $384.327,00
Maisto biudþetas $438,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.187.300,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.900,00
Nuosavybës biudþetas $752.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $17.096.528,00
Loðimuose laimëti pinigai $71.498.768,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $33.550.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.940.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15011 ið 21137
71.02%
Sunaudota sprogmenø (kg) 155
Tavo nuþudyti þmonës 3758
Kitø nuþudyti þmonës 436
Nuþudyti nusikaltëliai 107
Nuþudyti gaujø nariai 1996
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 18
Viso teisëtø nuþudymø 3430
Sunaikinti automobiliai/motociklai 429
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.227.075,00
Perðautos padangos 178
Ðûviai á galvà 1196
Sukelti gaisrai 392
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 482
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 441
Paisekimas 79.23%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 206.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 381º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 760.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 125.37ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 78.53ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7850504.49ft
Pësèiomis nueita 705345.69ft
Plaukte nuplaukta 17858.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 5288420.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 76893.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1026587.25ft
Laivu nuplaukta 26225.71ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1492.28ft
Sraigtasparniu nuskrista 170792.42ft
Lëktuvu nuskrista 455112.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 56533.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 25243.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:13
Laikas su raketine kuprine 1:41
Skrydþiø laikas 1:10
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $5.981,00
Nuveþti keleiviai 20
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 12
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 73
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 16
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!