About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: scipionyx
Last Updated: 07/25/05 22:33
Viewed 10577 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.24%
Ranking kryminalny Shooter (6196)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 35:31
Miniête dni w grze 147 dni
Iloœæ zapisañ gry 223
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 191 próbach
53.93%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4340
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 76%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 26%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 48%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 13.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 64
Zabici zrekrutowani 28
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 103
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 685
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $205 660,00
Kasa wydana na modê $2 292,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 357,00
Kasa wydana na fryzjera $1 950,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $4 110,00
Kasa wydana na jedzenie $70,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $215 289,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $398 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $63,00
Kasa wygrana w kasynach $2 500,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11895 z 21362
55.68%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 108
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2074
Ludzie zniszczeni przez innych 449
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 662
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1782
Zniszczone pojazdy ziemne 585
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 758 280,00
Liczba przebitych kó³ 134
Liczba strza³ów w g³owê 624
Wywo³ane po¿ary 1215
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 256
Liczba straconych gwiazdek 188
EfektywnoϾ 53.93%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 193.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 379º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 81.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4548663.51ft
Dystans pokonany na nogach 424739.66ft
Dystans pokonany wp³aw 18446.67ft
Dystans pokonany samochodem 2301164.50ft
Dystans pokonany rowerem 44863.93ft
Dystans pokonany motocyklem 588575.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 92670.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 176287.31ft
Dystans pokonany samolotem 835912.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 66003.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $1 775,00
Podwiezieni pasa¿erowie 11
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 440,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:53
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:58
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!