About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: scipionyx
Last Updated: 07/25/05 22:33
Viewed 10558 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.24%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6196)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 35:31
Þaidime praëjusios dienos 147 dienos
Þaidimas iðsaugotas 223
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 191 bandymø
53.93%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4340
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 76%
Pagarba 95%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 26%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 43%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 13.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 64
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 103
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 685
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $205.660,00
Mados biudþetas $2.292,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.357,00
Kirpyklø biudþetas $1.950,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.110,00
Maisto biudþetas $70,00
Visas apsipirkimo biudþetas $215.289,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $398.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $63,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.500,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11895 ið 21362
55.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 108
Tavo nuþudyti þmonës 2074
Kitø nuþudyti þmonës 449
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 662
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1782
Sunaikinti automobiliai/motociklai 585
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $1.758.280,00
Perðautos padangos 134
Ðûviai á galvà 624
Sukelti gaisrai 1215
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 256
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 188
Paisekimas 53.93%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 193.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 379º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 81.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4548663.51ft
Pësèiomis nueita 424739.66ft
Plaukte nuplaukta 18446.67ft
Automobiliu nuvaþiuota 2301164.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 44863.93ft
Motociklu nuvaþiuota 588575.56ft
Laivu nuplaukta 92670.30ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 176287.31ft
Lëktuvu nuskrista 835912.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 66003.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.775,00
Nuveþti keleiviai 11
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.440,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:53
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:58
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!