About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: santa
Last Updated: 07/26/05 13:06
Viewed 11796 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.80%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9125)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 62:53
Miniête dni w grze 239 dni
Iloœæ zapisañ gry 290
Liczba odwiedzin w szpitalu 11
Razy utopiony 0
Szczêœcie 220
Liczba zjedzonych posi³ków 62
Przemalowania samochodów 59
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 185 próbach
60%
Zamalowane tagi 51 out of 100
51%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 11 out of 50
22%
Zebrane ostrygi 11 out of 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 27
Najdalszy skok na rowerze 170.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4410
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 80%
Seksapil 21%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 97%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 28
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 48.15%
Utrzymane terytoria 26
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 26
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 141
Zabici zrekrutowani 69
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 126
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1068
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $482 940,00
Kasa wydana na modê $1 808,00
Kasa wydana na tatua¿e $45,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $10,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $7 950,00
Kasa wydana na jedzenie $593,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $493 086,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $824 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 744 504,00
Kasa wygrana w kasynach $2 032 800,00
Kasa przegrana w kasynach $711 704,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $250 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $56 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19006 z 29945
63.47%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 138
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3598
Ludzie zniszczeni przez innych 728
Zniszczeni kryminaliœci 100
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1010
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3115
Zniszczone pojazdy ziemne 1102
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 156
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 016 424,00
Liczba przebitych kó³ 271
Liczba strza³ów w g³owê 1113
Wywo³ane po¿ary 954
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 619
Liczba straconych gwiazdek 378
EfektywnoϾ 60%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 306.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 483º
Unikalne skoki znalezione 23 out of 70
32.86%
Unikalne skoki wykonane 20 out of 70
28.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1402.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 384.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 64.67ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:09
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8303333.1ft
Dystans pokonany na nogach 844791.38ft
Dystans pokonany wp³aw 24302.17ft
Dystans pokonany samochodem 4366813.50ft
Dystans pokonany rowerem 414187.53ft
Dystans pokonany motocyklem 1737604.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 85875.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 136375.64ft
Dystans pokonany samolotem 664065.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18140.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 11176.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:45
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:21
Czas lotu 1:22
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 8
Ugaszone po¿ary 37
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 21
Kasa zarobiona w taksówce $2 394,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 500,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $2 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:30
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:17
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:54
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:51
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:31
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 4
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!