About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: santa
Last Updated: 07/26/05 13:06
Viewed 11749 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9125)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 62:53
Þaidime praëjusios dienos 239 dienos
Þaidimas iðsaugotas 290
Apsilankymai ligoninëje 11
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 220
Suvalgyti patiekalai 62
Perdaþyti automobiliai 59
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 185 bandymø
60%
Perpurkðti grafitai 51 out of 100
51%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 11 out of 50
22%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 27
Tolimiausias metimas 170.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4410
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 80%
Seksualumas 21%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 97%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 29.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 28
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 48.15%
Priklausanèios teritorijos 26
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 26
Verbuoti gaujos nariai 141
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 69
Viso nuþudyta gaujø nariø 126
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1068
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $482.940,00
Mados biudþetas $1.808,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $10,00
Striptizo klubø biudþetas $60,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.950,00
Maisto biudþetas $593,00
Visas apsipirkimo biudþetas $493.086,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.700,00
Nuosavybës biudþetas $824.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.744.504,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.032.800,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $711.704,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $56.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19006 ið 29945
63.47%
Sunaudota sprogmenø (kg) 138
Tavo nuþudyti þmonës 3598
Kitø nuþudyti þmonës 728
Nuþudyti nusikaltëliai 100
Nuþudyti gaujø nariai 1010
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3115
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1102
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $4.016.424,00
Perðautos padangos 271
Ðûviai á galvà 1113
Sukelti gaisrai 954
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 619
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 378
Paisekimas 60%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 483º
Rasti unikalûs ðuoliai 23 out of 70
32.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 20 out of 70
28.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1402.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 384.06ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 64.67ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:09
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8303333.1ft
Pësèiomis nueita 844791.38ft
Plaukte nuplaukta 24302.17ft
Automobiliu nuvaþiuota 4366813.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 414187.53ft
Motociklu nuvaþiuota 1737604.88ft
Laivu nuplaukta 85875.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 136375.64ft
Lëktuvu nuskrista 664065.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 18140.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 11176.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:45
Laikas su raketine kuprine 0:21
Skrydþiø laikas 1:22
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 8
Uþgesinti gaisrai 37
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 21
Taksi uþdirbti pinigai $2.394,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.500,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.700,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:30
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:17
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:54
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:51
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:31
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 4
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!