About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sakhat
Last Updated: 07/07/05 02:58
Viewed 11796 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.24%
Ranking kryminalny Shooter (6736)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:56
Miniête dni w grze 142 dni
Iloœæ zapisañ gry 144
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 49
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 176 próbach
57.95%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3410
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 26%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 63%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 95%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 7
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 35
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 50.94%
Utrzymane terytoria 27
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 27
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 38
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 43
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1263
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $135 240,00
Kasa wydana na modê $6 773,00
Kasa wydana na tatua¿e $375,00
Kasa wydana na fryzjera $2 110,00
Kasa wydana na dziwki $198,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $11 205,00
Kasa wydana na jedzenie $122,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $154 725,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $394 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5,00
Kasa wygrana w kasynach $15,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12442 z 21048
59.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2818
Ludzie zniszczeni przez innych 466
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1188
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2213
Zniszczone pojazdy ziemne 488
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 113
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 831 155,00
Liczba przebitych kó³ 174
Liczba strza³ów w g³owê 1482
Wywo³ane po¿ary 568
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 329
Liczba straconych gwiazdek 232
EfektywnoϾ 57.95%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 230.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 534º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1251.42ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 169.26ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 160.81ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:25
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:25
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4059113.16ft
Dystans pokonany na nogach 463876.19ft
Dystans pokonany wp³aw 5899.31ft
Dystans pokonany samochodem 1709516.88ft
Dystans pokonany rowerem 82681.34ft
Dystans pokonany motocyklem 1007308.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 17571.10ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 64042.11ft
Dystans pokonany samolotem 595341.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 112876.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:18
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:28
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 88
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $51,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:37
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!