About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sakhat
Last Updated: 07/07/05 02:58
Viewed 11820 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.24%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6736)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:56
Þaidime praëjusios dienos 142 dienos
Þaidimas iðsaugotas 144
Apsilankymai ligoninëje 32
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 49
Perdaþyti automobiliai 28
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 176 bandymø
57.95%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3410
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 26%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 63%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 95%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 7
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 50.94%
Priklausanèios teritorijos 27
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 38
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1263
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $135.240,00
Mados biudþetas $6.773,00
Tatuiruoèiø biudþetas $375,00
Kirpyklø biudþetas $2.110,00
Prostituèiø biudþetas $198,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.205,00
Maisto biudþetas $122,00
Visas apsipirkimo biudþetas $154.725,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $394.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5,00
Loðimuose laimëti pinigai $15,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $15,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12442 ið 21048
59.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 82
Tavo nuþudyti þmonës 2818
Kitø nuþudyti þmonës 466
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1188
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2213
Sunaikinti automobiliai/motociklai 488
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $1.831.155,00
Perðautos padangos 174
Ðûviai á galvà 1482
Sukelti gaisrai 568
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 329
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 232
Paisekimas 57.95%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 534º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1251.42ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 169.26ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 160.81ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4059113.16ft
Pësèiomis nueita 463876.19ft
Plaukte nuplaukta 5899.31ft
Automobiliu nuvaþiuota 1709516.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 82681.34ft
Motociklu nuvaþiuota 1007308.44ft
Laivu nuplaukta 17571.10ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 64042.11ft
Lëktuvu nuskrista 595341.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 112876.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:18
Laikas su raketine kuprine 0:28
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 88
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $51,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:37
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!