About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sadoman
Last Updated: 06/23/05 18:51
Viewed 12282 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Shooter (7185)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 39:51
Miniête dni w grze 165 dni
Iloœæ zapisañ gry 148
Liczba odwiedzin w szpitalu 51
Razy utopiony 2
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 42
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 177 próbach
59.89%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 101.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5190
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 4%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 74%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 15.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 30
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 269
Zabici zrekrutowani 105
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 155
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1239
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $115 900,00
Kasa wydana na modê $500,00
Kasa wydana na tatua¿e $45,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $86,00
Kasa wydana na klub striptizerski $340,00
Kasa wydana na tuning aut $18 354,00
Kasa wydana na jedzenie $259,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $134 358,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $627 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $450,00
Kasa wygrana w kasynach $200,00
Kasa przegrana w kasynach $250,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14472 z 20888
69.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 117
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2968
Ludzie zniszczeni przez innych 779
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1155
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2107
Zniszczone pojazdy ziemne 815
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 139
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 543 649,00
Liczba przebitych kó³ 225
Liczba strza³ów w g³owê 1471
Wywo³ane po¿ary 376
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 441
Liczba straconych gwiazdek 276
EfektywnoϾ 59.89%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 270.00ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 314º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 833.87ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 205.90ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5080676.86ft
Dystans pokonany na nogach 633873.38ft
Dystans pokonany wp³aw 8721.16ft
Dystans pokonany samochodem 2316454.00ft
Dystans pokonany rowerem 169780.80ft
Dystans pokonany motocyklem 960480.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 36259.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 116510.66ft
Dystans pokonany samolotem 799110.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18050.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21436.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $677,00
Podwiezieni pasa¿erowie 7
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 31
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 5
Najlepszy czas w dirt track 5:58
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 2
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:37
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!