About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: sadoman
Last Updated: 06/23/05 18:51
Viewed 12266 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7185)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 39:51
Þaidime praëjusios dienos 165 dienos
Þaidimas iðsaugotas 148
Apsilankymai ligoninëje 51
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 42
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 177 bandymø
59.89%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 101.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5190
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 4%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 74%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 15.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 30
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 269
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 105
Viso nuþudyta gaujø nariø 155
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1239
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $115.900,00
Mados biudþetas $500,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $340,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $18.354,00
Maisto biudþetas $259,00
Visas apsipirkimo biudþetas $134.358,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $627.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $450,00
Loðimuose laimëti pinigai $200,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $250,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14472 ið 20888
69.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 117
Tavo nuþudyti þmonës 2968
Kitø nuþudyti þmonës 779
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 1155
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2107
Sunaikinti automobiliai/motociklai 815
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $2.543.649,00
Perðautos padangos 225
Ðûviai á galvà 1471
Sukelti gaisrai 376
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 441
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 276
Paisekimas 59.89%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 314º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 833.87ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 205.90ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5080676.86ft
Pësèiomis nueita 633873.38ft
Plaukte nuplaukta 8721.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 2316454.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 169780.80ft
Motociklu nuvaþiuota 960480.81ft
Laivu nuplaukta 36259.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 116510.66ft
Lëktuvu nuskrista 799110.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 18050.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 21436.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:15
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $677,00
Nuveþti keleiviai 7
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 31
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 5
Geriausias laikas - dirt track 5:58
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:37
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!