About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rynchi
Last Updated: 08/03/05 18:31
Viewed 10757 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.44%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12805)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 59:39
Miniête dni w grze 61 dni
Iloœæ zapisañ gry 234
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 1
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
131 po 170 próbach
77.06%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2140
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 37
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 33
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 35.00%
Postêp z Millie 70.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 99
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 92.98%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 46
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3492
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $23 440,00
Kasa wydana na modê $44 229,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 180,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $2,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $69 401,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $15 405 105,00
Kasa wygrana w kasynach $15 687 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 560 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $838 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 45
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 100,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
35458 z 82479
42.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 123
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5450
Ludzie zniszczeni przez innych 409
Zniszczeni kryminaliœci 142
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3456
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5047
Zniszczone pojazdy ziemne 622
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 133
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 201 362,00
Liczba przebitych kó³ 632
Liczba strza³ów w g³owê 493
Wywo³ane po¿ary 417
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 2
Liczba straconych gwiazdek 0
EfektywnoϾ 77.06%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1153º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 10.58ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 101.99ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 341601952.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7059847.07ft
Dystans pokonany na nogach 966596.44ft
Dystans pokonany wp³aw 66705.20ft
Dystans pokonany samochodem 3519752.75ft
Dystans pokonany rowerem 215016.94ft
Dystans pokonany motocyklem 1237963.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 136495.33ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 211190.30ft
Dystans pokonany samolotem 688450.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 17676.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:27
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $4 593,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 035,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 26:50
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 62
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 18:07
NRG-500 Najlepszy czas 15:25
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 7:50
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:00
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 2:20
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 6:17
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 6:13
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 10:16
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:43
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:54
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 6:49
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 7:01
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:14
Najlepszy czas w World War Aces 4:04
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:14
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 8:56
Najlepszy czas w Heli Hell 12:33

Get Stats Like These!