About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rynchi
Last Updated: 08/03/05 18:31
Viewed 10748 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.44%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12805)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 59:39
Þaidime praëjusios dienos 61 dienos
Þaidimas iðsaugotas 234
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
131 ið 170 bandymø
77.06%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2140
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 37
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 33
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 35.00%
Progresas su Millie 70.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 99
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 92.98%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 46
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3492
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $23.440,00
Mados biudþetas $44.229,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.180,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $2,00
Visas apsipirkimo biudþetas $69.401,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $15.405.105,00
Loðimuose laimëti pinigai $15.687.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.560.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $838.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 45
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.100,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
35458 ið 82479
42.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 123
Tavo nuþudyti þmonës 5450
Kitø nuþudyti þmonës 409
Nuþudyti nusikaltëliai 142
Nuþudyti gaujø nariai 3456
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 5047
Sunaikinti automobiliai/motociklai 622
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 133
Pridaryta þalos uþ $4.201.362,00
Perðautos padangos 632
Ðûviai á galvà 493
Sukelti gaisrai 417
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 2
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Paisekimas 77.06%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1153º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 10.58ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 101.99ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 341601952.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7059847.07ft
Pësèiomis nueita 966596.44ft
Plaukte nuplaukta 66705.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 3519752.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 215016.94ft
Motociklu nuvaþiuota 1237963.25ft
Laivu nuplaukta 136495.33ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 211190.30ft
Lëktuvu nuskrista 688450.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 17676.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:27
Skrydþiø laikas 1:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $4.593,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.035,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 26:50
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 62
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 36
BMX geriausias laikas 18:07
NRG-500 geriausias laikas 15:25
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:46
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 7:50
Geriausias rato laikas - dirt track 1:00
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 2:20
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 6:17
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 6:13
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 10:16
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:43
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:54
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 6:49
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 7:01
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:14
Geriausias laikas - World War Aces 4:04
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:14
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 8:56
Geriausias laikas - Heli Hell 12:33

Get Stats Like These!