About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rydberg
Last Updated: 07/20/05 00:23
Viewed 13202 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 79.68%
Ranking kryminalny Soldier (24401)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 59:02
Miniête dni w grze 267 dni
Iloœæ zapisañ gry 463
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 170
Przemalowania samochodów 81
Iloœæ odwiedzin na si³owni 21
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 140 próbach
75.71%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6660
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 85%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 7%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 70
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 27
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 63
Zabici zrekrutowani 24
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 116
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1919
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $863 360,00
Kasa wydana na modê $118 931,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 467,00
Kasa wydana na fryzjera $3 720,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $37 824,00
Kasa wydana na jedzenie $1 431,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 024 883,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $17 800 970,00
Kasa wygrana w kasynach $87 685 288,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $24 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12955 z 22494
57.59%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 474
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4021
Ludzie zniszczeni przez innych 454
Zniszczeni kryminaliœci 39
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1934
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3544
Zniszczone pojazdy ziemne 726
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 062 083,00
Liczba przebitych kó³ 165
Liczba strza³ów w g³owê 1712
Wywo³ane po¿ary 599
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 403
Liczba straconych gwiazdek 321
EfektywnoϾ 75.71%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 266.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 356º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2180.44ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 124.97ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 183.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:47
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7993812.04ft
Dystans pokonany na nogach 697742.69ft
Dystans pokonany wp³aw 23376.24ft
Dystans pokonany samochodem 4810005.50ft
Dystans pokonany rowerem 184635.33ft
Dystans pokonany motocyklem 1330493.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 41984.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 482.43ft
Dystans pokonany helikopterem 339728.06ft
Dystans pokonany samolotem 290740.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 269660.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4963.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 35:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:32
Czas lotu 1:17
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:57
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!