About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rydberg
Last Updated: 07/20/05 00:23
Viewed 13205 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 79.68%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (24401)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 59:02
Þaidime praëjusios dienos 267 dienos
Þaidimas iðsaugotas 463
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 170
Perdaþyti automobiliai 81
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 140 bandymø
75.71%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6660
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 85%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 7%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 70
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 27
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 25.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 63
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 24
Viso nuþudyta gaujø nariø 116
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1919
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $863.360,00
Mados biudþetas $118.931,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.467,00
Kirpyklø biudþetas $3.720,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $37.824,00
Maisto biudþetas $1.431,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.024.883,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $17.800.970,00
Loðimuose laimëti pinigai $87.685.288,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $24.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12955 ið 22494
57.59%
Sunaudota sprogmenø (kg) 474
Tavo nuþudyti þmonës 4021
Kitø nuþudyti þmonës 454
Nuþudyti nusikaltëliai 39
Nuþudyti gaujø nariai 1934
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3544
Sunaikinti automobiliai/motociklai 726
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $2.062.083,00
Perðautos padangos 165
Ðûviai á galvà 1712
Sukelti gaisrai 599
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 403
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 321
Paisekimas 75.71%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 356º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2180.44ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:15
Toliausiai ant priekinio rato 124.97ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 183.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:47
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7993812.04ft
Pësèiomis nueita 697742.69ft
Plaukte nuplaukta 23376.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 4810005.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 184635.33ft
Motociklu nuvaþiuota 1330493.88ft
Laivu nuplaukta 41984.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 482.43ft
Sraigtasparniu nuskrista 339728.06ft
Lëktuvu nuskrista 290740.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 269660.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4963.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 35:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:47
Laikas su raketine kuprine 0:32
Skrydþiø laikas 1:17
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!