About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ryami
Last Updated: 06/20/05 23:05
Viewed 10467 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.31%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7656)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 25:44
Miniête dni w grze 102 dni
Iloœæ zapisañ gry 138
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 10
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 24
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 132 próbach
78.03%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 112.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 24%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 25%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 55%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 693
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $25 340,00
Kasa wydana na modê $11 370,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $90,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 350,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $562 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $510,00
Kasa wygrana w kasynach $1 500,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14617 z 25911
56.41%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 194
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2056
Ludzie zniszczeni przez innych 295
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 662
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1901
Zniszczone pojazdy ziemne 442
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 167
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 307 490,00
Liczba przebitych kó³ 116
Liczba strza³ów w g³owê 876
Wywo³ane po¿ary 644
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 234
Liczba straconych gwiazdek 136
EfektywnoϾ 78.03%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1465º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 362.65ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 141.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 171.04ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3543881.1ft
Dystans pokonany na nogach 367416.28ft
Dystans pokonany wp³aw 5068.76ft
Dystans pokonany samochodem 1480263.50ft
Dystans pokonany rowerem 163292.33ft
Dystans pokonany motocyklem 626770.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 44709.05ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2314.55ft
Dystans pokonany helikopterem 89688.13ft
Dystans pokonany samolotem 764357.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $131,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!