About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rhm1337
Last Updated: 06/27/05 20:11
Viewed 11774 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8301)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 49:47
Þaidime praëjusios dienos 177 dienos
Þaidimas iðsaugotas 170
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 85
Perdaþyti automobiliai 28
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 197
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 187 bandymø
77.01%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 178.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3240
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 16
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 94.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 81.13%
Priklausanèios teritorijos 43
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 49
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1509
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $49.940,00
Mados biudþetas $1.408,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.064,00
Kirpyklø biudþetas $1.630,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $77.582,00
Maisto biudþetas $707,00
Visas apsipirkimo biudþetas $128.481,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $559.398,00
Loðimuose laimëti pinigai $109.192,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $450.206,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30982 ið 30988
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 191
Tavo nuþudyti þmonës 3252
Kitø nuþudyti þmonës 363
Nuþudyti nusikaltëliai 157
Nuþudyti gaujø nariai 1499
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 157
Viso teisëtø nuþudymø 2872
Sunaikinti automobiliai/motociklai 646
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $2.881.680,00
Perðautos padangos 201
Ðûviai á galvà 800
Sukelti gaisrai 493
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 250
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 150
Paisekimas 77.01%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 49
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1700º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1068.45ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 270.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 329162016.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6759841.79ft
Pësèiomis nueita 565851.00ft
Plaukte nuplaukta 29948.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 2894087.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 219721.61ft
Motociklu nuvaþiuota 1449387.00ft
Laivu nuplaukta 45943.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 528301.63ft
Lëktuvu nuskrista 962118.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 58766.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5716.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:17
Laikas su raketine kuprine 0:23
Skrydþiø laikas 2:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 115
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.454,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.375,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:17
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 153
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 51
BMX geriausias laikas 2:08
NRG-500 geriausias laikas 2:03
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:29
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:14
Geriausias laikas - World War Aces 2:36
Geriausias laikas - Barnstorming 4:48
Geriausias laikas - Military Service 6:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:16
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:02
Geriausias laikas - Heli Hell 4:31

Get Stats Like These!