About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rebl0
Last Updated: 08/09/05 06:43
Viewed 10616 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.42%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10114)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 99:41
Miniête dni w grze 341 dni
Iloœæ zapisañ gry 267
Liczba odwiedzin w szpitalu 51
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 427
Przemalowania samochodów 144
Iloœæ odwiedzin na si³owni 27
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
114 po 289 próbach
39.45%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 14
Najdalszy skok na rowerze 87.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 8330
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 39%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 47%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 71
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 42
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 20.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 66
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2633
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $249 800,00
Kasa wydana na modê $70 301,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 375,00
Kasa wydana na fryzjera $1 700,00
Kasa wydana na dziwki $58,00
Kasa wydana na klub striptizerski $520,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $3 004,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $326 180,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $10 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 006 637,00
Kasa wygrana w kasynach $463 060,00
Kasa przegrana w kasynach $543 577,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $28 000,00
Iloœc zrabowanych domów 10
Liczba sprzedanych ³upów 29
Kasa zarobiona na w³amaniach $4 740,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26833 z 33031
81.24%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 278
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5061
Ludzie zniszczeni przez innych 777
Zniszczeni kryminaliœci 43
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2540
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2676
Zniszczone pojazdy ziemne 752
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 196
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 717 831,00
Liczba przebitych kó³ 420
Liczba strza³ów w g³owê 2229
Wywo³ane po¿ary 1030
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 853
Liczba straconych gwiazdek 598
EfektywnoϾ 39.45%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6243.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1380º
Unikalne skoki znalezione 45 out of 70
64.29%
Unikalne skoki wykonane 41 out of 70
58.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 904.72ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 130.80ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 252.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:28
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13600763.82ft
Dystans pokonany na nogach 1378970.38ft
Dystans pokonany wp³aw 52217.52ft
Dystans pokonany samochodem 7016722.50ft
Dystans pokonany rowerem 360423.78ft
Dystans pokonany motocyklem 2785521.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 211769.28ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 241672.78ft
Dystans pokonany samolotem 1406983.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 139370.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7113.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:27
Czas lotu 2:46
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $12 335,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 450,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $4 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:45
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 199
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:29
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:06
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!