About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: rebl0
Last Updated: 08/09/05 06:43
Viewed 10652 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.42%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10114)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 99:41
Þaidime praëjusios dienos 341 dienos
Þaidimas iðsaugotas 267
Apsilankymai ligoninëje 51
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 427
Perdaþyti automobiliai 144
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
114 ið 289 bandymø
39.45%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 14
Tolimiausias metimas 87.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 8330
Þaidëjo statistikos
Storumas 39%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 47%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 71
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 42
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 20.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 66
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2633
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $249.800,00
Mados biudþetas $70.301,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.375,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $58,00
Striptizo klubø biudþetas $520,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $3.004,00
Visas apsipirkimo biudþetas $326.180,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $10.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.006.637,00
Loðimuose laimëti pinigai $463.060,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $543.577,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $28.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 10
Parduota pavogtø dalykø 29
Vagystëmis uþdirbti pinigai $4.740,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26833 ið 33031
81.24%
Sunaudota sprogmenø (kg) 278
Tavo nuþudyti þmonës 5061
Kitø nuþudyti þmonës 777
Nuþudyti nusikaltëliai 43
Nuþudyti gaujø nariai 2540
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2676
Sunaikinti automobiliai/motociklai 752
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 196
Pridaryta þalos uþ $3.717.831,00
Perðautos padangos 420
Ðûviai á galvà 2229
Sukelti gaisrai 1030
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 853
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 598
Paisekimas 39.45%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1380º
Rasti unikalûs ðuoliai 45 out of 70
64.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 41 out of 70
58.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 904.72ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 130.80ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 252.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:28
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13600763.82ft
Pësèiomis nueita 1378970.38ft
Plaukte nuplaukta 52217.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 7016722.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 360423.78ft
Motociklu nuvaþiuota 2785521.25ft
Laivu nuplaukta 211769.28ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 241672.78ft
Lëktuvu nuskrista 1406983.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 139370.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7113.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:43
Laikas su raketine kuprine 1:27
Skrydþiø laikas 2:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $12.335,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.450,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $4.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 22:45
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 199
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:06
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!